วิชาสุนทรียศาสตร์


ปัญหาที่ 1 ถ้าคุณค่าหมายถึงคุณสมบัติ เช่น ความเหลว ร่วน แข็ง ก็ย่อมเป็นลักษณะของคุณค่าด้วย (ยกตัวอย่างประกอบ)
คำตอบ คุณค่าเป็นข้อเท็จจริง โดยความเหลว ร่วน แข็ง เป็นคุณค่าในด้านคุณสมบัติของตนเอง เป็นคุณค่าที่เกิดมาในตัวของมันเอง เช่น หินมีคุณสมบัติเป็นของแข็ง มนุษย์จึงเลือกที่จะนำคุณค่าของหินที่มีความแข็งแรง ความคงทน มาใช้ในงานก่อสร้าง เพื่อความแข็งแรง

ปัญหาที่ 2 ถ้าคุณค่าในตัวของมันเอง เป็นคนละเรื่องกับคุณสมบัติ คุณค่าควรจะอยู่ที่ใด
คำตอบ ในการมองคุณค่าของแต่ละสิ่ง บางคนอาจมองได้แตกต่างกัน บางคนเลือกที่จะใช้คุณค่าจากคุณสมบัติในตัวตนของสิ่งนั้นๆ แต่บางคนอาจมีมุมมองที่แตกต่างกันได้ เช่น การนำหินมาใช้ในการก่อสร้าง เพราะเป็นการเลือกใช้คุณค่าจากคุณสมบัติ ในทางกลับกันบางคนอาจมองเห็นคุณค่าจากความสวยงามและเลือกที่จะใช้ความสวยงามในมุมมองของตน จึงนำหินมาวางโชว์ตกแต่งบ้าน คุณค่าจึงควรอยู่กับผู้ที่มองเห็นและนำคุณค่าของมันไปใช้ประโยชน์

ปัญหาที่ 3 ถ้าคุณค่าในตัวของมันเอง เหมายถึงความสัมพันธ์ที่มีต่อสิ่งอื่น เช่น น้ำช่วยให้ชีวิตพืชพันธุ์เจริญเติบโต นั่นก็หมายความว่า คุณค่าจะเกิดขึ้นโดดๆหรือลอยๆไม่ได้ แต่จะต้องสัมพันธ์ต่อสิ่งอื่น มีผลต่อสิ่งอื่น และรับผลจากสิ่งอื่นด้วย
คำตอบ การที่สิ่งของมีคุณสมบัติที่ทำให้เกิดคุณค่าในตัวของมันเอง แต่ไม่ได้ถูกนำไปใช้คุณค่าของมันก็จะไม่เกิดขึ้น มนุษย์ถูกจัดว่าเป็นสัตว์ชั้นสูง มีสมอง มีความคิด คุณค่าของมนุษย์ควรจะดูในแง่ใด มนุษย์ที่มีชีวิตอยู่ไปวันๆ ไม่ใช้ความคิด ไม่พัฒนาเอง ไม่สนใจสิ่งแวดล้อม แต่เขาก็ยังมีคุณค่าสำหรับตัวของเขาเอง แต่สำหรับบุคคลรอบข้าง อาจมองว่าเขาเป็นคนที่ไร้คุณค่าก็ได้

ปัญหาที่ 4 ถ้าคุณค่าในตัวของมันเอง หมายถึง การดำรงอยู่โดยไม่เกี่ยวข้องกับสิ่งใด หรือไม่มีผลต่อสิ่งใด ทั้งทางตรงและทางอ้อม คุณค่าในตัวของมันเองจะมีได้หรือไม่ เพราะว่าไม่ว่าสรรพสิ่งใดในโลกนี้ ไม่มีเลยที่จะดำรงอยู่ได้ในลักษณะโดดๆ โดยไม่ขึ้นแกใครหรือสัมพันธ์กับสิ่งใด
คำตอบ การที่ดำรงอยู่ได้ในลักษณะโดดๆ โดยไม่ขึ้นแก่ใครหรือสัมพันธ์กับส่องใด คุณค่าในตัวเองย่อมมีอยู่ได้ แต่ถ้าของสิ่งนั้นสามารถคิดและวิเคราะห์ตนเองได้เราอาจจะรู้สึกได้ว่า คุณค่าของตนเองมีน้อย ถ้าเขาไม่ได้แสดงคุณค่าที่เขาพึงกระทำ

ปัญหาที่ 5 การพิจารณาปัญหาคุณค่าแบบโดดๆ โดยไม่เกี่ยวข้องกับสิ่งใด จะมีผลต่อการพิจารณาปัญหาอื่นๆหรือไม่ เพราะถ้ามนุษย์มีความเชื่อเช่นนี้ เมื่อมีปัญหาใดๆเกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นปัญหาทางศิลปกรรมหรือพฤติกรรมต่างๆของมนุษย์ เช่น ปัญหาคนเลว ความคิดที่ว่าเลว มันเลวของมันเองโดยกรรมพันธุ์ชาติกำเนิด ไม่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อมเป็นสิ่งที่ถูกต้องหรือไม่ ดังนั้นศิลปะเพื่อศิลปะ หรือศิลปะบริสุทธิ์ก็ต้องได้รับการพิจารณาในทำนองเดียวกัน

คำตอบ ในความเห็นของผู้ตอบ ไม่เห็นด้วยกับความคิดที่ว่า “คนเลวจะเลวโดยกรรมพันธุ์ชาติกำเนิด ไม่เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม” ถ้าในแนวความคิดของนักวิทยาศาสตร์จะต้องพิสูจน์ให้รู้ข้อเท็จจริง สามารถตอบได้ด้วยเหตุและผล และอาจจะมีการทำวิจับเพื่อให้ได้คำตอบนี้ ซึ่งในปัจจุบันคนเลวมีทั้งบุคคลทั่วไปจนถึงบุคคลที่มีชาติตระกูลดี เหตุผลที่เขาต้องเลวเพราะอะไร ใครบังคับให้เขาต้องเลว ในยุคสมัยนี้ การมีเพียงปัจจัย 4 ไม่เพียงพอสำหรับผู้ที่ไม่รู้จักคำว่าเศรษฐกิจพอเพียง ดังนั้นศิลปะเพื่อศิลปะจึงมีความหมายในลักษณะของศิลปะสำหรับผู้ที่รู้จักศิลปะ งานศิลปะนั้นอย่างน้อยที่สุดควรก่อให้เกิดอารมณ์ และ ความคิดสร้างสรรค์ เป็นงานที่สื่อให้ผู้ชมเกิดจินตนาการ และงานศิลปะที่ดีควรจะมีคุณค่าทางความงามซึ่งเกิดจากการใช้องค์ประกอบของสุนทรียภาพ